image/svg+xml Skip to main content
Search image/svg+xml
State Session Dates Prefile Date Carryover
Start Adjournment '19 to '20 '20 to '21
Alabama 2/4/20 5/18/20 7/15/19 No No
Alaska 1/21/20 5/20/20 1/6/20 Yes No
Arizona 1/13/20 4/25/20 11/15/19 No No
Arkansas 2/10/20 3/10/20 No No
California 1/6/20 8/31/20 Yes No
Colorado 1/8/20 5/6/20 No No
Connecticut 2/5/20 5/6/20 No No
Delaware 1/14/20 6/30/20 7/31/19 Yes No
Florida 1/14/20 3/13/20 8/1/19 No No
Georgia 1/13/20 4/3/20 11/15/19 Yes No
Hawaii 1/15/20 5/7/20 1/8/20 Yes No
Idaho 1/6/20 3/27/20 No No
Illinois 1/8/20 5/31/20 Yes No
Indiana 1/6/20 3/14/20 11/19/19 No No
Iowa 1/13/20 4/21/20 9/1/19 No No
Kansas 1/13/20 5/31/20 Yes No
Kentucky 1/7/20 4/15/20 4/18/19 No No
Louisiana 3/9/20 6/1/20 1/13/20 No No
Maine 1/8/20 4/15/20 9/26/19 Yes No
Maryland 1/8/20 4/6/20 11/20/19 No No
Massachusetts 1/1/20 7/31/20 Yes No
Michigan 1/8/20 12/31/20 Yes No
Minnesota 2/11/20 5/18/20 Yes No
Mississippi 1/7/20 5/10/20 9/1/19 No No
Missouri 1/8/20 5/15/20 12/1/19 No No
Montana No regular session in even-numbered years
Nebraska 1/8/20 4/16/20 Yes No
Nevada No regular session in even-numbered years
New Hampshire 1/8/20 6/30/20 9/4/19 Yes No
New Jersey 1/14/20 12/31/20 11/15/19 No Yes
New Mexico 1/21/20 2/20/20 12/16/19 No No
New York 1/8/20 6/2/20 11/15/19 Yes No
North Carolina 5/13/20 6/30/20 Yes No
North Dakota No regular session in even-numbered years
Ohio 1/6/20 12/31/20 Yes No
Oklahoma 2/3/20 5/29/20 10/23/19 Yes No
Oregon 2/3/20 3/7/20 11/19/19 No No
Pennsylvania 1/7/20 11/30/20 Yes No
Rhode Island 1/7/20 6/30/20 11/15/19 No No
South Carolina 1/14/20 5/14/20 11/20/19 Yes No
South Dakota 1/14/20 3/30/20 12/15/19 No No
Tennessee 1/14/20 5/1/20 7/9/19 Yes No
Texas No regular session in even-numbered years
Utah 1/27/20 3/12/20 11/15/19 No No
Vermont 1/7/20 5/8/20 Yes No
Virginia 1/8/20 3/7/20 11/18/19 No Yes
Washington 1/13/20 3/12/20 12/2/19 Yes No
West Virginia 1/8/20 3/7/20 Yes No
Wisconsin 1/14/20 3/26/20 Yes No
Wyoming 2/10/20 3/6/20 No No