2021 Session Prep Toolkit
image/svg+xml Skip to main content
Search image/svg+xml
State Session Dates Prefile Date Carryover
Start Adjournment '20 to '21 '21 to '22
Alabama 2/2/21 5/30/21 7/1/20 No No
Alaska 1/19/21 5/19/21 1/11/21 No Yes
Arizona 1/11/21 5/7/21 11/15/20 No No
Arkansas 1/11/21 4/30/21 11/16/20 No No
California 12/7/20 9/17/21 No Yes
Colorado 1/13/21 5/12/21 12/1/20 No No
Connecticut 1/6/21 6/9/21 No No
Delaware 1/12/21 6/30/21 12/15/20 No Yes
Florida 3/2/21 4/30/21 8/1/20 No No
Georgia 1/11/21 4/2/21 11/15/20 No Yes
Hawaii 1/20/21 5/6/21 1/13/21 No Yes
Idaho 1/11/21 3/31/21 No No
Illinois 1/13/21 5/31/21 No Yes
Indiana 1/4/21 4/29/21 11/17/20 No No
Iowa 1/11/21 4/20/21 12/1/20 No Yes
Kansas 1/11/21 5/15/21 11/4/20 No Yes
Kentucky 1/5/21 3/30/21 6/2/20 No No
Louisiana 4/12/21 6/10/21 1/27/21 No No
Maine 12/2/20 6/16/21 No Yes
Maryland 1/13/21 4/12/21 11/20/20 No No
Massachusetts 1/6/21 12/31/21 No Yes
Michigan 1/13/21 12/31/21 No Yes
Minnesota 1/4/21 5/17/21 No Yes
Mississippi 1/5/21 3/26/21 11/1/20 No No
Missouri 1/6/21 5/30/21 12/1/20 No No
Montana 1/4/21 4/30/21 12/12/19 No No
Nebraska 1/6/21 5/28/21 No Yes
Nevada 2/1/21 6/1/21 5/15/19 No No
New Hampshire 1/6/21 6/30/21 9/8/20 No Yes
New Jersey 1/12/21 1/11/22 Yes No
New Mexico 1/19/21 3/20/21 1/4/21 No No
New York 1/6/21 6/18/21 11/15/20 No Yes
North Carolina 1/13/21 7/2/21 No Yes
North Dakota 1/5/21 4/28/21 6/1/20 No No
Ohio 1/4/21 12/31/21 No Yes
Oklahoma 2/1/21 5/28/21 12/11/20 No Yes
Oregon 1/19/21 6/30/21 11/19/20 No No
Pennsylvania 1/5/21 12/31/21 12/15/20 No Yes
Rhode Island 1/5/21 6/30/21 11/15/20 No No
South Carolina 1/12/21 5/13/21 12/9/20 No Yes
South Dakota 1/12/21 3/29/21 12/13/20 No No
Tennessee 1/12/21 4/30/21 11/4/20 No Yes
Texas 1/12/21 5/31/21 11/9/20 No No
Utah 1/19/21 3/5/21 11/15/20 No No
Vermont 1/6/21 5/28/21 12/15/20 No Yes
Virginia 1/13/21 2/11/21 12/1/20 Yes No
Washington 1/11/21 4/25/21 12/1/20 No Yes
West Virginia 2/10/21 4/10/21 12/14/20 No Yes
Wisconsin 1/4/21 12/31/21 No Yes
Wyoming 1/12/21 2/26/21 11/4/20 No No